Polityka prywatności

PRIVACY POLICY – ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH ZBIERANIA I PRZETWARZANIA (dalej również jako „Zasady Ochrony Danych Osobowych”)

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako ”Rozporządzenie”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe” lub „Dane”) jest Allergan Limited, z siedzibą w 1st Floor Marlow International Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1 YL, o numerze w rejestrze przedsiębiorców 1049760 England, NIP: GB 997 3461 63 (dalej jako “Allergan”).Jaki jest zakres niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych?

Niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych mają zastosowanie do stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług cyfrowych, w których zamieszczono niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych lub odnośnik do nich. W niniejszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych wyjaśniono, jakie Dane Osobowe dotyczące Ciebie może zbierać Allergan, w tym nasze podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „Allergan” lub określane w pierwszej osobie liczby mnogiej), jak zbieramy Twoje Dane Osobowe, do jakich celów wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, komu możemy ujawniać Twoje Dane Osobowe oraz jakie prawa mogą Ci przysługiwać w zakresie ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych. W niniejszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych terminem „Witryny Internetowe” będziemy łącznie określać witryny internetowe o domenach www.juvederm.pl; www.allergan.pl; https://coolnetcs.com; https://pl.coolsculpting.com oraz związane z nimi aplikacje i usługi cyfrowe, w których zamieszczono niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych lub które zawierają do nich odnośnik.

Jakie Dane Osobowe dotyczące Ciebie możemy gromadzić?

Za pośrednictwem Witryn Internetowych zawierających odnośnik do niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych będziemy zbierać i przetwarzać Dane Osobowe, takie jak adres IP,, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania konkretnego komputera lub urządzenia łączącego się z naszą Witryną Internetową oraz, w połączeniu z pewnymi innymi informacjami, w szczególności z danymi pozyskanymi poprzez Google Analytics, mogą być wykorzystane do zidentyfikowania Ciebie. Pozyskujemy te Dane Osobowe poprzez Twoją interakcję z naszymi Witrynami Internetowymi.

Dane Osobowe dotyczące Ciebie, które przetwarzamy za pośrednictwem naszych Witryn Internetowych zawierających odnośniki do niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych, mogą zawierać następujące kategorie Danych Osobowych:

 • Dane demograficzne
 • Identyfikatory internetowe
 • Adresy IP
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Dane uzyskane poprzez pliki cookie
 • Dane uzyskane poprzez pliki cookie podmiotów zewnętrznych
 • Dane dotyczące korzystania z mediów społecznościowych

Zamieszczone poniżej informacje o zasadach ochrony Danych Osobowych mają zastosowanie do przypadków, w których gromadzimy Dane Osobowe umożliwiające bezpośrednią identyfikację Twojej osoby. Zawierają one więcej szczegółów na temat tego, jakie dane możemy gromadzić, w jaki sposób będziemy je gromadzić, do jakich celów możemy je gromadzić, komu możemy je ujawniać i jakie prawa pod względem ograniczenia wykorzystywania przez nas tych danych mogą Ci przysługiwać.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach ochrony Danych Osobowych, które mają zastosowanie do Twoich interakcji z nami:

Jak będziemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe?

Dokładamy starań, aby wszystkie zebrane przez nas Dane Osobowe były przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

Przetwarzanie Danych Osobowych obejmuje rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wyszukiwanie, zapoznawanie się, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechniania lub udostępniania w inny sposób, powiązywanie lub łączenie, ograniczanie dostępu, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych.

Będziemy automatycznie przetwarzać Twoje Dane Osobowe, w tym poddawać je profilowaniu. Profilowanie będzie odbywało się dzięki wykorzystaniu nadesłanych przez Ciebie informacji oraz danych, które pozyskamy w związku z działaniem plików cookie oraz wtyczek internetowych. Dzięki profilowaniu możemy dopasować naszą ofertę oraz informację handlową, którą do Ciebie wysyłamy, do Twoich potrzeb. Tak samo, jak w przypadku innego rodzaju przetwarzania Danych, również w przypadku profilowania, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, a także prawo do sprostowania Danych oraz inne uprawnienia, opisane w niniejszej Polityce.

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 • Zapewnienie zgodności działań naszej firmy z przepisami oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i sieci
 • Autoryzacja, przyznawanie, administrowanie, kontrola i anulowanie dostępu do systemów, obiektów, rejestrów, mienia i infrastruktury Allergan lub pozwolenia na korzystanie z tych zasobów
 • Śledzenie Twoich interakcji z nami
 • Audyt naszych programów i usług dla celów zgodności z przepisami
 • Realizacja naszych obowiązków prawnych w zakresie przetwarzania Danych Osobowych
 • Analiza statystyczna, w tym analityka realizowana przez naszych dostawców
 • Administrowanie Witrynami Internetowymi
 • Działania marketingowe, w tym śledzenie plików cookie podmiotów zewnętrznych i tworzenie profilu zainteresowań na podstawie Twoich interakcji z nami lub z innymi podmiotami
 • Nawiązanie kontaktu z Tobą
 • Przesyłanie Tobie newsletterów, na otrzymanie których wyraziłeś zgodę
 • Przesyłanie Tobie informacji handlowych, na otrzymywanie których wyraziłeś zgodę

W odniesieniu do ewentualnych dodatkowych celów, w przypadku których mamy obowiązek powiadomić Cię i uzyskać Twoją zgodę (w tym celów wymaganych przepisami prawa miejscowego), będziemy prosić o Twoją zgodę przed przystąpieniem do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tych celach.

Przypominamy, że podanie przez Ciebie Danych Osobowych Allergan jest zupełnie dobrowolne, ale konieczne do wykonania niektórych celów, dla których Dane zostały zebrane, w tym podjęcia kontaktu z Tobą, działań marketingowych, przesyłanie informacji handlowej oraz newsletterów, śledzenia Twoich interakcji z nami, a także administrowania dostępem do systemów obiektów, rejestrów, mienia i infrastruktury Allergan lub pozwolenia na korzystanie z tych zasobów.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w konkretnych i wymienionych wyżej celach, opierając się na następujących podstawach prawnych:

 • Twoja zgoda: W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o zgodę na zbieranie i przetwarzanie Twoich Danych Osobowych. Jeżeli zdecydujesz się udzielić nam swojej zgody, możesz ją później wycofać (odwołać), kontaktując się z nami w sposób podany poniżej w rozdziale „Jak się z nami skontaktować”. Informujemy jednocześnie, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych, które już nastąpiło. Jeżeli będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe na podstawie zgody, przekażemy więcej informacji na ten temat przy uzyskiwaniu Twojej zgody.

 • Zapewnienie zgodności z właściwymi przepisami prawa lub wykonanie umowy: W określonych okolicznościach przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych może być konieczne w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której jesteś stroną. Jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, prawdopodobnie nie będzie Ci przysługiwało prawo sprzeciwu wobec takich czynności przetwarzania, ale zazwyczaj będziesz mieć prawo do uzyskania dostępu do tych informacji lub ich przeglądania, o ile nie utrudni to wykonywania naszych obowiązków prawnych. Jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której jesteś stroną, możesz nie mieć możliwości wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeżeli natomiast postanowisz wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw wobec wykonywanego przez nas przetwarzania, może to wpłynąć na naszą zdolność do realizacji zobowiązań umownych na Twoją rzecz.

 • Nasz prawnie uzasadniony interes: Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, w celu komunikowania się z Tobą i zarządzania naszymi interakcjami z Tobą w odniesieniu do naszych produktów i usług, badań naukowych i oferty edukacyjnej. Oprócz innych ewentualnych praw opisanych poniżej przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Swój sprzeciw możesz zarejestrować, kontaktując się z nami w sposób podany poniżej w rozdziale „Jak się z nami skontaktować”.

Pliki cookie i podobne rozwiązania technologiczne, które gromadzą Dane Osobowe

Sygnały nawigacyjne sieci Web

Nasze Witryny Internetowe mogą korzystać z technologii „sygnałów nawigacyjnych sieci Web”, która pozwala na gromadzenie informacji dotyczących wizyt na stronach internetowych. Sygnał nawigacyjny sieci Web to niewielki plik graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, który umożliwia śledzenie wyświetlonych stron lub otwartych wiadomości. Informacje dotyczące wizyt na stronie są gromadzone w chwili, gdy odwiedzasz jedną z naszych Witryny Internetowe. Są one zapisywane na komputerze, na którym zamieszczona jest nasza Witryny Internetowe (zwanego „serwerem internetowym”).

Technologię „sygnałów nawigacyjnych sieci Web” (zwaną również technologią „znaczników akcji” lub „niewidocznych GIF-ów”) możemy wykorzystywać na niektórych stronach internetowych lub w wysyłanych do Ciebie wiadomościach e-mail. Możemy korzystać z sygnałów nawigacyjnych na potrzeby określenia, które z wysłanych przez nas wiadomości e-mail zostały otwarte i czy w związku z wiadomością podjęte zostały jakieś działania. Sygnały nawigacyjne pomagają również w analizie efektywności Witryny Internetowe, umożliwiając określenie liczby osób odwiedzających stronę lub liczby osób, które kliknęły kluczowe elementy strony.

Dane Osobowe dzieci

Niniejsza Witryna Internetowa nie jest przeznaczona ani nie została zaprojektowana dla osób poniżej 16. roku życia. Nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych osób poniżej 16. roku życia.

W jaki sposób chronimy Twoje Dane Osobowe?

Stosujemy zgodne ze standardami branżowymi zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich Danych Osobowych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem i zniszczeniem. Ograniczamy dostęp do Twoich Danych Osobowych, udostępniając je wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym działającym w naszym imieniu, którzy/które mają zgodną z prawem służbową potrzebę uzyskania takiego dostępu. Warunkiem przekazania przez nas Twoich Danych Osobowych do podmiotów zewnętrznych działających w naszym imieniu jest otrzymanie pisemnego zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe będą chronione w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Danych Osobowych oraz innymi naszymi procedurami w tym zakresie.

Komu i w jakich okolicznościach ujawniamy lub udostępniamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe będziemy udostępniać lub ujawniać następującym podmiotom:

 • Spółki Allergan na całym Świecie— zgodnie z poniższą informacją.

 • Podmioty zewnętrzne, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług w naszym imieniu i które wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania Danych Osobowych. Do grupy tej należą takie kategorie odbiorców Danych Osobowych, jak agencje reklamowe, księgowość, doradcy z zakresu PR, doradcy prawni, outsourcing operacyjny i techniczny .W takich sytuacjach wymagamy, by te podmioty zewnętrzne działające w naszym imieniu zapewniały poufność i bezpieczeństwo Danych Osobowych, które im udostępniamy. O ile nie wskazano inaczej w niniejszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych, wspomniane podmioty zewnętrzne muszą umownie zobowiązać się, że nie będą wykorzystywać ani ujawniać Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz, świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania właściwych przepisów ustawowych lub wykonawczych.

 • Urzędy, organy kontroli i władze. Możemy ujawniać Twoje Dane Osobowe urzędom, organom władzy i organom kontroli w odpowiedzi na uprawnione żądania udostępnienia informacji lub zgodnie z wymogami przepisów ustawowych lub wykonawczych lub postanowieniami kodeksów branżowych.

 • Potencjalni lub faktyczni zewnętrzni nabywcy. Jeżeli podejmiemy decyzję o reorganizacji naszej firmy lub wycofaniu się z jakiegoś obszaru działalności w drodze sprzedaży, fuzji lub przejęcia, możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe faktycznym lub potencjalnym nabywcom. Będziemy wymagać, by każdy taki nabywca traktował Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób przekazujemy Twoje Dane Osobowe do innych krajów?

Na podstawie umowy o powierzeniu Danych Osobowych do przetwarzania oraz wewnętrznych reguł korporacyjnych Allergan, Twoje Dane Osobowe będą powierzone Allergan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354318 oraz o numerze NIP 5272626414 wysokość kapitału zakładowego 3 005 000,00 PLN (dalej jako „Allergan PLC”).

Możemy przesyłać Twoje Dane Osobowe do spółek Allergan na całym Świecie. Nazwy i dane kontaktowe podmiotów stowarzyszonych Allergan można znaleźć na stronie https://www.allergan.com/home. Te podmioty stowarzyszone mogą również przesyłać Twoje Dane Osobowe do innych naszych podmiotów stowarzyszonych na całym Świecie. Niektóre z naszych podmiotów stowarzyszonych i ich bazy Danych mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony Danych, podobnego do tego, który gwarantują przepisy w Twoim kraju zamieszkania. Niemniej jednak, wszystkie nasze podmioty stowarzyszone mają obowiązek traktować Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Danych Osobowych oraz innymi naszymi procedurami w tym zakresie.

Informacja na temat Tarczy Prywatności w relacjach UE–USA oraz Szwajcaria–USA: Firma Allergan i jej podmioty stowarzyszone ze Stanów Zjednoczonych mogą otrzymywać Dane Osobowe osób fizycznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub ze Szwajcarii. Przestrzegamy Zasad Tarczy Prywatności obowiązujących w relacjach Unia Europejska–Stany Zjednoczone oraz Szwajcaria–Stany Zjednoczone (zwanych dalej Zasadami Tarczy Prywatności) w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych Osobowych pochodzących z EOG i Szwajcarii. W razie ewentualnej sprzeczności między postanowieniami niniejszej informacji o zasadach ochrony Danych Osobowych a Zasadami Tarczy Prywatności postanowienia Zasad Tarczy Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Więcej informacji na temat Ram Tarczy Prywatności oraz certyfikacji firmy Allergan można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/. Funkcję zewnętrznego rozjemcy — zgodnie z postanowieniami Ram Tarczy Prywatności — pełni dla nas Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution; ICDR). W celu złożenia skargi dotyczącej zgodności naszych działań z zasadami Tarczy Prywatności można skontaktować się bezpośrednio z nami lub z ICDR za pośrednictwem strony http://go.adr.org/privacyshield.html. W pewnych okolicznościach istnieje możliwość odwołania się do wiążącego arbitrażu. Podlegamy dochodzeniowym i egzekucyjnym uprawnieniom Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (United Stated Federal Trade Commission) w zakresie przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności.

Możemy przesyłać Twoje Dane Osobowe do podmiotów zewnętrznych, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług w naszym imieniu i które wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania Danych Osobowych. Podmioty te są zobowiązane, na mocy postanowień umownych, do przestrzegania właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym muszą stosować prawidłowy mechanizm przekazywania Danych Osobowych za granicę uznawany przez UE, by móc otrzymywać Dane Osobowe z UE. Może on być oparty na spełnieniu wymogu „odpowiedniości” określonego przez Komisję Europejską, certyfikatach zgodności z Tarczą Prywatności w relacjach UE–USA i/lub Szwajcaria–USA, i/lub zawarciu z nami standardowych klauzul umownych zgodnych z wymaganiami UE.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat przekazywania przez nas Twoich Danych Osobowych za granicę skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej w rozdziale „Jak się z nami skontaktować”.

Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe będą przekazywane przez okres trwania Twoich relacji z nami lubdo momentu ewentualnego odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Danych, ale nie dłużej, niż 10 lat od wygaśnięcia podstawy przetwarzania Danych Osobowych. Dane Osobowe, które zebraliśmy na Twój temat, będziemy przechowywać zgodnie z naszą polityką przechowywania Danych, po czym zostaną one usunięte. Szczegółowy opis naszych praktyk w zakresie przechowywania Danych można znaleźć pod adresem https://www.allergan.com/home. Należy uwzględnić, że pewne informacje mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeżeli mamy wobec Ciebie trwałe zobowiązania lub jeżeli jest to wymagane na mocy miejscowych przepisów.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do przeglądania swoich Danych Osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz uzyskania ich kopii, także w formie elektronicznej. Możesz również wystąpić do nas z wnioskiem o sprostowanie posiadanych przez nas błędnych lub niekompletnych Twoich Danych Osobowych. Możesz także żądać, abyśmy skasowali Twoje Dane Osobowe, gdy nie są już one potrzebne w celach, w których je podałeś, ograniczyli sposób przetwarzania Twoich Danych Osobowych do wybranych celów, jeżeli skasowanie danych jest niemożliwe, a także możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych. W pewnych okolicznościach możesz żądać, abyśmy przesłali kopię Twoich Danych Osobowych do wybranego przez Ciebie podmiotu trzeciego. W celu skorzystania z ww. praw skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej w rozdziale „Jak się z nami skontaktować”. Możesz także złożyć skargę do organu nadzoru (zob. niżej informacje w rozdziale o „środkach prawnych”), jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw.

Pliki cookie

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Plik cookie to niewielki plik danych, który Witryna Internetowa umieszcza na dysku twardym komputera w miejscu, gdzie przechowywane są pliki przeglądarki internetowej. Pliki cookie pozwalają ominąć konieczność ponownego wprowadzania pewnych informacji w określonych obszarach rejestracji, ponieważ dzięki nim strona jest w stanie „zapamiętać” informacje wprowadzone już wcześniej przez użytkownika. Pliki cookie umożliwiają również dostarczenie użytkownikowi informacji specyficznych dla wyszukiwanych treści oraz śledzenie sposobu korzystania z poszczególnych sekcji Witryn Internetowych. Pliki cookie mogą być zapisywane na Twoim komputerze zarówno przez nas, jak i przez podmioty zewnętrzne, z którymi zawarliśmy umowy na określone usługi, takie jak analiza sposobu korzystania z Witryn Internetowych czy usługi reklamy internetowej. W większości przeglądarek internetowych lub innych programów można zmienić ustawienia w taki sposób, by usunąć wszystkie pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony i wpłynąć na brak możliwości korzystania z wielu jej elementów.

Bez śledzenia

Istnieją różne metody zapobiegania śledzeniu Twojej aktywności online. Jedną z nich jest ustawienie preferencji w przeglądarce, zgodnie z którymi przeglądarka sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że użytkownik nie życzy sobie zbierania określonych informacji na jego temat. Jest to tzw. sygnał braku śledzenia (Do-Not-Track, DNT). Należy uwzględnić, że obecnie nasze Witryny Internetowe i zasoby internetowe nie odpowiadają na takie sygnały z przeglądarek internetowych. Aktualnie nie obowiązują żadne powszechnie przyjęte standardy w zakresie tego, jakie działania powinna podjąć firma po wykryciu sygnału DNT.

Google Analytics

Możemy korzystać z narzędzia Google Analytics, które pomaga nam ulepszać działanie naszej Witryny Internetowej oraz skuteczniej identyfikować części Witryny Internetowej, z których korzystają użytkownicy. Usługa Google Analytics gromadzi informacje o użytkownikach za pomocą takich narzędzi technicznych, jak własne pliki cookie i kod JavaScript. Narzędzie Google Analytics śledzi odwiedziny strony przez użytkowników, którzy mają włączoną obsługę JavaScript. Google Analytics anonimowo śledzi sposób interakcji użytkowników z Witryną Internetową, rejestrując m.in., z jakich stron weszli na daną witrynę i co na niej robili. Google Analytics zbiera od użytkowników powyższe informacje.

Są one wykorzystywane na potrzeby zarządzania Witryną Internetową i jej aktualizowania. Na ich podstawie będziemy również oceniać, czy odwiedzający daną witrynę użytkownicy pasują do oczekiwanego profilu demograficznego strony oraz ustalać, w jaki sposób kluczowi odbiorcy treści poruszają się po zawartości witryny.

 1. Opcja rezygnacji:
 2. Google Analytics oferuje możliwość rezygnacji dla użytkowników Witryny Internetowej, którzy nie chcą, by ich dane były gromadzone. Więcej informacji na temat tej opcji można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 3. Wykorzystywanie danych przez Google:
 4. Google i spółki zależne w całości należące do Google mogą — z zastrzeżeniem postanowień własnej Polityki ochrony danych osobowych (opublikowanej pod adresem http://www.google.com/privacy.html lub innym adresem każdocześnie udostępnianym przez Google) — zapisywać i wykorzystywać informacje zebrane w trakcie Twojego korzystania z usługi Google Analytics Information Disclosures and Sharing.

Wtyczki mediów społecznościowych

Nasze Witryny Internetowe mogą wykorzystywać wtyczki mediów społecznościowych, by umożliwić Ci łatwe udostępnianie informacji innym osobom. Gdy odwiedzasz nasze Witryny Internetowe, operator wtyczki mediów społecznościowych znajdującej się w naszej Witrynie Internetowej może umieścić plik cookie na Twoim komputerze. Plik ten umożliwia operatorowi rozpoznawanie osób w swojej Witrynie Internetowej, które wcześniej odwiedzały nasze Witryny Internetowe. Jeżeli wcześniej logowałeś się w witrynie internetowej mediów społecznościowych przed przeglądaniem naszej Witryny Internetowej, wtyczki mediów społecznościowych mogą umożliwić tej witrynie internetowej mediów społecznościowych otrzymywanie informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację użytkownika oraz wskazujących, że odwiedzał on naszą Witrynę Internetową. Wtyczka mediów społecznościowych może gromadzić te informacje o użytkownikach, którzy zalogowali się do sieci społecznościowych, bez względu na ich ewentualną interakcję z wtyczką w naszej Witrynie Internetowej. Wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają też witrynie mediów społecznościowych udostępnianie informacji dotyczących Twoich działań w naszej Witrynie Internetowej innym użytkownikom danej witryny internetowej mediów społecznościowych. Allergan nie kontroluje żadnych treści z wtyczek mediów społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych z Witryn Internetowych mediów społecznościowych, należy zapoznać się z zasadami ochrony i udostępniania danych osobowych stosowanymi na tych Witrynach Internetowych.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

W ramach udogodnień dla użytkowników naszej Witryny Internetowej może ona zawierać łącza do innych stron, której właścicielami i administratorami są podmioty zewnętrzne, oferujące przydatne w naszym przekonaniu informacje. Opisane w niniejszym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do tych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie ani wykorzystywanie Danych Osobowych przez żadne Witryny Internetowe podmiotów zewnętrznych ani odbywające się w takich witrynach. W związku z tym wyłączamy wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie przez podmiot zewnętrzny Danych Osobowych uzyskanych poprzez witrynę internetową takiego podmiotu. Sugerujemy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z administratorem tych witryn w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez nie zasad ochrony Danych Osobowych, bezpieczeństwa oraz gromadzenia i rozpowszechniania Danych.

Co się dzieje w przypadku wprowadzenia zmian w niniejszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych?

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Zasadach Ochrony Danych Osobowych w celu odzwierciedlenia zmian w zakresie naszych obowiązków prawnych lub sposobu, w jaki przetwarzamy Dane Osobowe. Będziemy informować Cię o każdych istotnych zmianach w Zasadach Ochrony Danych Osobowych, a zmiany te będą wchodzić w życie dopiero po ich ogłoszeniu.

Jak skontaktować się z nami w razie pytań lub wątpliwości?

Skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer; DPO) w UE w firmie Allergan, korzystając z poniższych informacji. Możesz to zrobić, aby:

 • zadać pytanie,
 • zgłosić wątpliwość lub skargę,
 • zrezygnować z programu lub usługi,
 • skorzystać ze swoich wymienionych wyżej praw, w tym z prawa do uzyskania dostępu do Danych, prawa żądania sprostowania Danych, prawa do przeniesienia Danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania oraz prawa do żądania usunięcia Danych.

Data Protection Oficer (Inspektor Ochrony Danych) Allergan w UE

Adres korespondencyjny: Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK

Adres e-mail: IR-EUDPO@allergan.com

Jakie środki prawne Ci przysługują?

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Ci praw w zakresie ochrony prywatności i Danych, lub w razie braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z nami oraz chęci wniesienia skargi, skontaktuj się z krajowym organem ds. ochrony Danych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01
Infolinia: 606-950-000


Irish Data Protection Commissioner (Irlandzki Komisarz ds. Ochrony Danych)

Adres korespondencyjny: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois

Numery telefonów: +353 57 8684800 +353 (0)761 104 800

Adres e-mail: info@dataprotection.ie